HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
Пон - Пет : 8:00 - 17:00
Съб.- Нед Затворено
034 443 429
Телефон
гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо Войвода N5
Адрес

Печеливши от томболата на Тракия Комерс 2016 ЕООД

 1. Обект на „ПМ Кеш енд Кери“ ООД, с. Краище – победител:

Къдрие Абгьова с тел: 089378….

Наградата е получена от свекър и.

 1. Обект на „Братя Неделеви“ ЕООД, гр. Стамболийски – победител:

Гинка Герова с тел: 089699….

      3. Обект на " Гарант - 99" ЕООД, гр. Доспат- победител :

Алие Сельошева с тел: 088203...

Image
Image

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Mекотa и аромат за вашите дрехи

 

 1. Организатор и официални правила на Промоцията
1. Промоцията „Mекотa и аромат за вашите дрехи“ /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от "Тракия Комерс 2016" ЕООД, ЕИК: 204279624, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, 4400, ул. Мильо Войвода N5, (споменаван навсякъде по-долу в правилата като “Организатор”), тел: 034 443 429.
                                                                                                
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на http://trakia-commerce.com/tombola, където са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. На точките на продажба в магазините ще има на разположение и рекламни материали, в които са отразени основни положения от правилата на Промоцията.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила с публикуването им на адрес http://trakia-commerce.com/tombola и оповестяването им по подходящ начин в точките на продажба в участващите магазини.
 1. Територия на Промоцията
 2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в магазините, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила, наричани за целите на Промоцията „търговски обекти“, в които са изложени рекламни материали.

III. Срок на Промоцията

5.Периодът на промоцията за всички търговски обекти е от 00:00 ч. на 08.12.2020 г. до 23:59 ч. на 03.01.2021 г.  

5.1 Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й за цялата територия или отделни участващи търговски обекти, като известява за това с комуникационен материал в участващите търговски обекти, както и на интернет адрес www……….bg.

6.Във всеки един от търговските обекти, посочени по Приложение 1, върху рекламните материали, намиращи се на територията на търговския обект,  ще могат да бъдат намерени указания за периода на промоцията, ако са различни от обявените в чл. 5 по-горе.


 1. 7. Всяко участие с касова бележка, издадена преди и след посочените в т.5 на настоящите Официални правила срокове, ще бъде считано за невалидно.

 

 1. Участващи търговски марки и опаковки
 2. 8. В Промоцията участват омекотители с търговска марка VATAN от 3.45л.
 3. Върху участващите в Промоцията продукти няма изрично обозначение или специална опаковка.

V.Начин за провеждане на Промоцията, награди и получаване на наградите

 1. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

10.1. Общо 2 бр. пералня Crown AL 80T, 5кг, 800(об./мин.). Разпределението на наградите по търговски вериги е посочено в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

 1. За да участва за спечелването на наградата, участникът трябва да закупи продукти, участващи в Промоцията на стойност минимум 8,00 (осем) лв. с ДДС по време на периода на Промоцията. При покупка на стойност минимум 8,00 (осем) лв. с ДДС от участващите търговски обекти по Приложение 1, участникът може да участва в томбола за спечелване на една награда, като за тази цел участникът трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка, или неин дубликат, и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Ако желаете да запазите своята касова бележка, за да докажете покупката си при необходимост, Ви препоръчваме да участвате в играта с копие на бележката, издадено на каса.
 2. Наградите по т. 10.1. ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в присъствието на представител на Организатора в участващите търговски обекти в периода между 04.01-08.01.2021г. За всяка награда ще бъде изтеглен един печеливш и три резерви измежду участниците за конкретната търговска верига. За всяка търговска верига ще бъде изтеглен броя награди, описани в Приложение 1 на настоящите Официални правила.

13.1. Победителите ще бъдат известени по телефона за това, че печелят и как да получат наградата си.

13.2. Наградите по т. 10.1. ще бъдат предоставени на съответните печеливши от представител на Организатора

13.3. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

 1. При въпроси, свързани с наградите, участниците може да получат повече информация на телефон: + 359 34 443 429 или на e-mail: trakia_trade@abv.bg
 2. Всеки участник може да участва в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за покупка на промоционални продукти в промоционалния период, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на промоционални продукти в размер на минимум 8,00 (осем) лв. с ДДС.

 

 1. За избягване на неясноти, един участник в Промоцията може да спечели само една награда по т. 10.1., независимо от броя на касовите бележки, които е пуснал в урните в съответните търговски обекти по Приложение 1.

 

 1. Участващата в томболата за наградата касова бележка се счита за невалидна и при изтегляне участникът няма да се счита за печеливш в следните случаи:

  17.1. Ако пуснатата в урната касова бележка е с дата преди или след срока, упоменат в настоящите Официални правила.


17.2. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за участващите продукти на стойност по-малка от 8,00 (осем) лв. с ДДС.


17.3. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш, респективно преди изпращане на наградата;

 

17.4. Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на издаване на касовата бележка/фактурата, освен ако участието не се потвърди от законен представител.  

 

17.5. В случай, че Организаторът прецени, че участващата бележка/фактура е подправяна, копирана, преправяне или по друг начин манипулирана.

 

 1. VI. Участници
 2. Участие в Промоцията могат да вземат:

-       Физически лица, постоянно пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години

 1. В Промоцията не могат да участват:

-       Служители на Тракия Комерс 2016 ЕООД и търговските обекти, които участват в Промоцията,

-       Служители на доставчиците и изпълнителите на Кампанията: служители на всяка компания, която пряко си сътрудничи с Тракия Комерс 2016 ЕООД за целите на изпълнение на Кампанията и техните семейства.

 1. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Официални правила.
 2. Чрез участието си в Промоцията участниците гарантират, че всяка подадена информация е вярна, актуална и пълна.
 3. Чрез участието си в Промоцията, участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.
 4. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.
 5. За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

 

 1. 25. След като получат обаждане по телефона от представител на Организатора, всички изтеглени печеливши участници трябва да се уговорят с Организатора за удобни ден, час и точно място на получаване на наградата (търговски обект на търговската верига, в която е участвал победителят)
 2. В случай, че победителят не се съгласи да на условията от т.26, Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната награда, както е описано в настоящите Официални правила. Резервният победител трябва да потвърди наградата си по гореописания начин най-късно до 15.01.2021 г. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена.  
 3. 27. Победителят следва да получи наградата си между 08.01.2021 г. – 31.01.2021 г. от търговски обект на търговската верига, в която е участвал, в предварително договорен с Организатора по телефона ден и час. Наградата ще му бъде предадена лично от представител на Организатора. За целта трябва да легитимира себе си със своята лична карта, по която ще бъдат сверени неговите три имена и ще му бъде върната обратно веднага. Също така трябва да попълни приемо - продавателен протокол за това, че е получил наградата. С попълването предоставя и лични данни, необходими за декларирането на наградата пред НАП, три имена и ЕГН, посочени в т.36, които лични данни се обработват и администрират само и единствено от Организатора.
 4. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 5. VI. Списък на търговските обекти, участващи в Промоцията
 6. В Промоцията участват търговските обекти, посочени в Приложение 1 към настоящите Общи правила.

VII. Прекратяване на промоцията

30.Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не се допуска връщане на закупени продукти, и не е длъжен да разпределя награди, ако закупуването на стока с уникален номер на касова бележка/фактура е станало след обявяване на прекратяване на Промоцията.

VIII. Отговорност

 1. 31. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите.
 2. IX. Съдебни спорове
 3. 32. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.
 4. Публичност
 5. 33. С участието си в настоящата Промоция Участниците се информират, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им, биха могли да бъдат публично оповестени, като за целта трябва да дадат изричното си съгласие. Преди да дадат съгласието си печелившите ще бъдат уведомени с каква цел и какво съдържание ще бъде използвано съгласно регламента за защита на личните данни (GDPR). Съгласието се дава в писмен вид, като се упоменава по какъв начин и за какви материали ще бъдат използвани в полза на Организатора, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това. Съгласието не е условие за получаване на наградата.
 6. Списък с печелившите от Промоцията ще бъде публикуван на http://trakia-commerce.com/tombola. Списъкът ще съдържа информация за първите 6 цифри на телефонния номер на печелившия съгласно принципа на анонимизация и минимизация съгласно Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД).
 7. XI. Лични данни

35.(1) Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Тракия Комерс 2016 ” ЕООД, ЕИК:204279624 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо Войвода N5, данни за контакт: тел: 034/443 429. Обработващи лични данни, а именно: имена и снимки на печелившите, са  участващите търговски вериги.

Администраторът на лични данни се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще бъдат съхранявани в сроковете, посочени по-долу, след което същите ще бъдат заличени.


(2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име и телефонен номер, които участниците въвеждат в на гърба на касовата бележка/ фактура или копие от нея. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта. В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и тегленето на наградите.

2.2. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.


Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име,  телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.


2.3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева.


Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите наградите по чл. 10.1. е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.


 1. Получатели/категории получатели на данните


Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите.


 1. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
 • Данните на печелившите и на резервните печеливши участници, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответните печеливши участници на сайта на Организатора и в съответните магазини. Данните на всички други участници ще бъдат унищожени веднага след изтеглянето на печелившите и на резервните печеливши във всеки търговски обект, в присъствието на представител на Организатора, както и на представител на съответната търговската верига.

 

 

 • Личните данни, необходими за деклариране на наградата – име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 1. Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – име и ЕГН, докато не изтече посоченият срок от 11 години.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.


Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези опера­ции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

 

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: “Тракия Комерс 2016” ЕООД, ЕИК: 204279624 гр. Пазарджик 4400, ул. Мильо Войвода 5, данни за контакт: тел: 034/443 429 или на e-mail:

trakia-commerce@abv.bg.

 

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

 “Тракия Комерс 2016” ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.


 1. 39. Всички доброволно предоставени от всеки от Участниците в Промоцията данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и използват от Организатора, съгласно посоченото в настоящите правила на Промоцията.

XII. Задължение за деклариране на получените на предметни награди

 1. Наградата по т. 10.1. е с пазарна стойност над 100 лв. Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Приложение 1 към Официални правила на Промоцията „Mекотa и аромат за вашите дрехи“

 

logo.png
България
гр. Пазарджик 4400
ул. Мильо Войвода N5
© Copyright 2021 Finance. All Rights Reserved.

Search